Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


M E G H Í V Ó Ó Ó Ó

2022.05.03


Kedves Tagtársunk!

 

A  Magyar Huntington Társaság tervezett online közgyűlésének módosított időpontja:

2022 május 05, csütörtök , 17.00

 

A napirendi pontok a következők:

1.     Elnöki beszámoló

2.     Pénzügyi helyzet

3.     Tagság áttekintése

4.     Közhasznúság

5.     A vezetőség megújítása/ új vezetők és tisztségviselők választása

6.     Alapító okirat módosítása / többek között az online közgyűlés szabályainak beiktatásával/

7.     Legfontosabb elkövetkező lépések, feladatok

8.     Egyéb

Amennyiben nem leszünk szavazóképesek, akkor fél óra elteltével, 2022 05.05.-én

17.30 kor egy másik közgyűlést nyitunk ugyanezen napirendi pontokkal, és az ekkor jelenlévő tagok ¾ részének szavazatával tudunk érvényes határozatokat meghozni.

 

Minden tagtársunk javasolhat további napirendi pontokat, ezt lehetőleg tegye meg postafordultával…

Kérem a visszajelzéseiteket, hogy tudtok-e a megadott időpontban csatlakozni, akkor is kérem, hogy jelezzetek vissza az alábbi mail címemre, ha nem tudtok részt venni!

viktorbaker55@gmail.com

A belépő linket most küldöm, ezt használjátok 2022. 05. 05.-én 17.00 órakor  és bízom a minél nagyobb számú aktív részvételetekben.


https://meet.jit.si/Huntington

 

Debrecen, 2022 04 20

 

Üdvözlettel: Pék Győző

Magyar Huntington Társaság

ügyvezető elnök

 

 

 

 A Magyar Huntington Társaság alapszabálya  (kivonat)  2017.

A Magyar Huntington Társaság alapszabályának a 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. Évi CLXXV. Törvény rendelkezéseinek megfelelő szövege az alábbi:

1.§ Név, székhely

A Társaság neve: Magyar Huntington Társaság

A Társaság nevének rövidítése: MHT

A Társaság székhelye: ………………………………………….

A Társaság működése az egész ország területére kiterjed.

A Társaság határozatlan időre jött létre.

A Magyar Huntington  Társaság egyesületi formában működik.

A Társaság alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú

mellékletét képezi.

2. § A Társaság céljai:

A Társaság a ritka betegségekben szenvedők érdekképviseletére alakult, ezen belül a huntington betegségben szenvedők számára nyújt segítséget mind a betegeknek, mind a gondozóknak a betegség terheinek viselésére.

A Társaság célja az érdekvédelem, képviselet, szolgálat, társadalomba való integráció segítése, közösséggé való szerveződés, laikusok és egészségügyi dolgozók oktatása, kutatások támogatása, a betegek gyógyításának segítése, tapasztalatcsere, nemzetközi szervezetekkel kapcsolatfelvétel, betegút szervezés támogatása, új betegek diagnosztikájának javítása, figyelemfelhívás a betegségre.

A Társaság céljai közzé tartozik továbbá:

 • a tagjainak folyamatos tájékoztatása, időszakonként kiadványok megjelentetése, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása,
 • a szükséges komplex orvosi, gondozói héttér megszervezésének támogatása,
 • hiánypótló szolgáltatások szervezése (habilitáció, gyógyító-megelőző ellátás segítése, szabadidős vagy terápiás jellegű tevékenység).
 • a betegek életminőségének javítása

3. § A Társaság céljai megvalósítását az alábbi tevékenységekkel segíti elő:

a. Az egyesületi tagok gondjainak enyhítése érdekében anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával

b. Az érintett betegek felkutatásával, a biztos diagnosztizálásukhoz, ezáltal a betegek korai kezelésbe vételéhez szükséges modern módszerek magyarországi bevezetésének támogatásával.

c. A Társaság és a közreműködő egészségügyi intézmények, valamint más szakmai szervezetek közötti együttműködéssel, a folyamatos orvosi, pszichológiai, életmódbeli tanácsadás és konzultáció biztosítása érdekében.

d. Érdekképviseleti feladatkörében javaslatok előterjesztésével az érintett Minisztériumok, a Társadalombiztosítási önkormányzatok felé, ill. más illetékes szervezetekhez, közvetlenül, esetleg más civil szervezeteken keresztül az e gyermekeket nevelő családokat és a felnőtt betegeket érintő ügyekben.

e. Helyi csoportok létrehozásának támogatásával, működésüknek elősegítésével és tapasztalatcseréjük szervezésével.

f. Tanácsadással, előadások, tanfolyamok, táborozások megszervezésével, különféle időszakos és egyéb kiadványok megjelentetésével.

g. A hátrányos helyzetű fogyatékkal, vagy egészségkárosodással élők életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatásával.

h. A fogyatékkal vagy egészségkárosodással született gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésével, informáló és tanácsadó tevékenységgel.

i. Megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedésének segítése tanácsadással, a Munkaügyi Központokkal és állapot és képességfelmérést végző intézményekkel való együttműködéssel.

j. Hazánk és klienseink képviseletével a megfelelő EU fórumokon, az európai tapasztalatok és jó gyakorlatok gyűjtésével és hazai meghonosításával.

k. A fogyatékkal vagy egészségkárosodással élők határon átívelő érdekképviseletének /esélyegyenlőségének biztosításával, önszerveződésük szervezésének/ működtetésének támogatásával.

l. Minden egyéb olyan jogszerű eszközzel, amely alkalmas célkitűzéseinek eléréséhez.

4. § Tagság

1. A Társaságban a következő tagsági formák léteznek:

            a./ rendes tagság

b./ pártoló tag

2. A Társaság rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, akinek a családjában huntington betegségben szenvedő, vagy ahhoz hasonló tünetekkel rendelkező személy él, aki egyetért a Társaság Alapszabályában kitűzött célokkal, vállalja a közreműködést a feladatainak megvalósításában, valamint a tagdíj rendszeres fizetését.

3. A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a Társaság számára vagyoni hozzájárulást biztosít.

4. A rendes és a pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

5. §  A tagság megszűnése

1. Mindennemű tagsági viszony megszűnik a Társaság megszűnésével, vagy a természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével.

2. A tagsági jogviszony megszűnik:

         a./ A tag kilépésével.

         b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

3. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

4. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha két éven keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább két éves mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 60 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

6.  §  A tagok jogai és kötelezettségei

1. A rendes tag jogai:

 1. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 2. az Egyesület irataiba betekintetni
 3. arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
 4. családtagjaival együtt részt vehet a Társaság rendezvényein, tanfolyamain.
 5. családtagjaival együtt igénybe veheti a Társaság szolgáltatásait és kedvezményeit.

2. A rendes tag kötelezettségei:

a./ közreműködni a Társaság célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában, és a vezető testület határozatainak végrehajtásában.

b./ az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásainak megtartása.

C./ rendszeres tagdíjfizetéssel járuljon hozzá a Társaság fenntartásához a Közgyűlés határozata szerint,

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

3. A pártoló tag jogai:

a./ Tanácskozási joggal részt vehet a Társaság közgyűlésein

b./ Javaslatokat, indítványokat tehet a Társaság illetékes szerveihez

c./ A természetes személy pártoló tag családtagjaival együtt részt vehet a Társaság rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain, részesülhet szolgáltatásaiból.

4 . A pártoló tag kötelezettségei:

 1. A Társaság tevékenységében vagyoni hozzájárulással részt venni.
 2. Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani,
 3.        Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

7 § Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 2.     Az egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
 3. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 4.    Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

8. § Egyesületi tagdíj

 

1.      Az egyesület tagjai tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 1000.-Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

         Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

9. § Az egyesület szervei

1.       Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

c./ Felügyelő bizottság

 

 

Amennyiben céljainkkal egyetért és támogatni kívánja Társaságunkat köszönettel fogadjuk számlaszámunkra:

HU96-10103434-08135800-01005005

Budapest Bank

 

KÖSZÖNJÜK!

 

 

 

M E G H Í V Ó Ó Ó Ó

2022.05.03

 

2022 május 05, csütörtök , 17.00

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

KÉRDŐÍVEK A HD KAPCSÁN

2022.05.03

A Társaság elnökének felhívását teszem közzé.

Minél többen olvassátok el, töltsétek ki a kérdőíveket, mert értetek-értünk van, értetek-értünk dolgoznak sokan.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0